Uprzejmie informujemy, że na stronie Politechniki Warszawskiej zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenia komputerowe oraz sprzęt związany z komputerami przy realizacji projektu "Wytwarzanie stali o strukturze nanokrystalicznej przy wykorzystaniu przemian fazowych" nr WND-POIG.01.01.02-14-100/09, współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Termin składania ofert: 11.07.2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.