NanoDI

 • Cel projektu badawczego NanoDI

  Cel projektu badawczego NanoDI

  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej odlewniczych stopów żelaza (staliwa i żeliwa), do wytwarzania kół zębatych w wysoko obciążonych udarowo, zmęczeniowo i ściernie konstrukcjach dla przemysłu górniczego.

  Projekt bazuje na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie inżynierii stopów żelaza związanych z technologią wytwarzania struktur nanokrystalicznych w tych stopach.

  W ramach prac zostaną opracowane składy chemiczne staliwa i żeliwa, które poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii obróbki cieplnej pozwolą wytworzyć w tych stopach struktury dwufazowe ferrytyczno-austenityczne o silnie rozdrobnionym (submikronowym lub nanometrycznym) ziarnie w stosunku do struktur w konwencjonalnych odlewanych stopów żelaza. Oczekuje się, że silnie rozdrobnione struktury dwufazowe zapewnią tym stopom wysoką twardość, wytrzymałość i odporność na zużycie ścierne połączone z wysoką odpornością na pękanie i wytrzymałością zmęczeniową w warstwie wierzchniej i całej objętości wyrobu.

  Zadania

 • Zadania projektu badawczego NanoDI

  Zadania projektu badawczego NanoDI

  Projekt zakłada realizację zadań badawczych ukierunkowanych na przeniesienie opracowanych technologii i metodyk projektowych do praktyki przemysłowej. Dla skutecznej realizacji celów projektu podzielono go na zadania, w ramach których będą prowadzone prace projektowe, technologiczne, badania materiałowe oraz badania eksploatacyjne. Będą one obecne w zadaniach wykonywanych przez różnych partnerów na różnych etapach realizacji projektu (Rysunek 1).

  Rysunek 1
  Rysunek 1. Podział zadań w ramach realizowanego projektu NanoDI

  Udokumentowaniem posiadanych kompetencji oraz możliwości realizacji zadań jest dorobek poszczególnych jednostek oraz posiadana aparatura badawcza. Zadania realizowane w projekcie będą się przenikać, co oznacza, że wyniki badań będą udostępniane wszystkim członkom konsorcjum. Będzie to wpływać na skuteczny przebieg realizacji założonego celu – wykonania kół zębatych do przekładni zębatych przewidzianych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

  Zespół

 • Zespół NanoDI

  Zespół projektu badawczego NanoDI

  Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

  Zespół realizujący zadania przypisane w projekcie do Wydziału Inżynierii Produkcji przewiduje zaangażowanie pracowników z Zakładu Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej oraz Pracowni Konstrukcji Narzędzi i Metrologii, tj. 19 pracowników naukowo-badawczych (3 profesorów, 6 adiunktów, 3 asystentów), 3 pracowników technicznych, 4 pracowników administracyjnych, 4 doktorantów. Pracownicy Wydziału Inżynierii Produkcji mają duże doświadczenie w zakresie: wytwarzania odlewów, procesów obróbki cieplnej, w tym w szczególności procesów hartowania izotermicznego, wspomagania komputerowego procesów wytwarzania i zastosowana metod sztucznej inteligencji. Wynikiem prowadzonych dotychczas prac są książki, publikacje oraz wdrożenia z tego zakresu wykazane w części dorobku wykonawców projektu.

  Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej

  Kadra naukowo badawcza WIM PW to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie badań materiałowych. Zespół przewidziany do realizacji zadań w projekcie składa się z osób zaangażowanych w prace związane z badaniem przemian fazowych zachodzących w stopach żelaza oraz z projektowaniem technologii obróbki cieplnej do aplikacji w przemyśle w ramach Pracowni Badań i Rozwoju Technologii Nowoczesnych Stali, działającej w Zakładzie Inżynierii Powierzchni WIM. Skład osobowy Pracowni obejmuje 6 pracowników naukowo badawczych, 2 pracowników administracyjnych i 5 doktorantów. Do najważniejszych osiągnięć należy opracowanie innowacyjnej technologii obróbki cieplnej prowadzącej do wytworzenia w stalach struktur nanobainitu i nanomartenzytu z austenitem szczątkowym, pozwalających uzyskać optymalny zespół właściwości mechanicznych: wysokie parametry wytrzymałościowe przy dużej odporności na pękanie.

  Dawid Myszka

  Dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW

  Kierownik Projektu WIP PW
  Dr inż. Andrzej Kochański

  Dr inż. Andrzej Kochański